Säännöt

Säännöt Suomen Aivot ry 13.3.2012

§ 1 Yhdistyksen nimi

Yhdistyksen nimi on Suomen Aivot ry. Yhdistyksestä käytetään ruotsiksi nimeä Finska Hjärnan rf ja epävirallinen nimi englanniksi on Finnish Brain Council. Järjestö on suomenkielinen, mutta se voi käyttää toiminnassaan myös ruotsin ja englannin kieltä. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

§ 2 Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on tutkimustietoon perustuvan aivoterveyden edistäminen. Yhdistys

pyrkii parantamaan aivotutkimusstrategioita ja aivosairauksia sairastavien ihmisten ja heidän

läheistensä asemaa. Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa - tekemällä aloitteita eri viranomaisille ja

päättäjille

- tiedottamalla

- kouluttamalla

- toimimalla yhteistyöelimenä jäsenorganisaatioidensa välillä ja

- ylläpitämällä yhteyksiä Euroopan kattojärjestöön (European Brain Council) ja muihin aivoterveyttä ja alan tutkimuksia edistäviin ulkomaisiin ja kansainvälisiin järjestöihin sekä muilla tarkoitustaan edistävillä tavoilla

- muilla vastaavilla tavoilla

§ 3 Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä rekisteröidyt yhdistykset ja muut oikeustoimikelpoiset yhteisöt, joiden pääasiallisena tarkoituksena on toimia aivoterveyttä edistävän tutkimuksen alueella ja/tai edistää yleistä tietoisuutta aivojen terveydestä ja/tai edistää aivosairauksia sairastavien ihmisten ja heidän läheistensä tasa-arvoista asemaa yhteiskunnassa. Yhdistyksen yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä aivotutkimuksen alalla liiketoimintaa harjoittavia oikeuskelpoisia yhteisöjä. Jäsenyyttä haetaan kirjallisesti. Varsinaiset jäsenet ja yhteisöjäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Jäsenjärjestöt ja yhteisöjäsenet nimeävät vuosittain omat valtuutetut edustajansa yhdistyksen vuosikokoukseen.

§ 4 Jäsenien erottamien ja eroaminen

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Eron katsotaan tapahtuvan sen kalenterivuoden päättyessä, jonka aikana eroilmoitus jätettiin. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka huomautuksesta huolimatta on laiminlyönyt erääntyneet jäsenmaksunsa tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin jäsen on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

§ 5 Jäsenmaksu

Jäsenet maksavat kalenterivuosittain jäsenmaksun, jonka suuruudesta päättää edellisen vuoden vuosikokous kummallekin jäsenryhmälle erikseen.

§ 6 Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, vara- puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä sekä kolme (3) varajäsentä. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan eri järjestöjen tai yhteisöjen piiristä. Puheenjohtajuus kestää kaksi kalenterivuotta kerrallaan. Varapuheenjohtaja valitaan vastaavaksi kaksivuotiskaudeksi. Varsinaiset ja varajäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että puolet varsinaisista jäsenistä ja 1 tai 2 varajäsenistä on vuosittain erovuorossa. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten Enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Yhteisöjäsenten keskuudestaan valitsemalla edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksessa.

§ 7 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahas- tonhoitaja, kaksi yhdessä.

§ 8 Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausun-tonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

§ 9 Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-huhtikuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Yhteisöjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

§ 10 Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

§ 11 Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi

ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut jäsenet erovuoroisten jäsenten sekä varajäsenten tilalle. Erovuoroisuus porrastetaan siten, että vuosittain on kolme varsinaisista jäsenistä ja 1 tai 2 varajäsenistä erovuorossa. Ensi kerran erovuorossa olevat jäsenet ratkaisee arpa.

9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

§ 12 Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Aivot ovat tärkein pääomamme, aivoissa on ihmisyytemme ydin. Suomen Aivot ry:n tarkoituksena on tutkimustietoon perustuvan aivoterveyden edistäminen.